Regulamin
Obowiązujący w grze regulamin.
Serwis internetowy PokeGra.pl został wyprodukowany przez podmiot admin@lionproject.eu nazywany dalej Administratorem.
Wchodząc na strony serwisu internetowego (nazywanego poniżej "Serwisem"), użytkownik wyraża zgodę na Ogólne Warunki Użytkowania serwisu internetowego przez internautów (nazywanymi dalej "Ogólnymi warunkami") oraz Regulaminu wyszczególnionego poniżej. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień do niniejszych Warunków ogólnych, zaś w zakresie odpowiedzialności użytkownika należy ponowne zapoznanie się z nimi.

Regulamin


I. Granie fair-play. Wszelkie próby wykorzystywania dziur w kodzie gry skutkują banem lub kasacją konta. Zabrania się także stosowania gróźb, wulgaryzmów, szantaży, wyłudzeń, treści rasistowskich, seksistowskich w kierunku graczy i Administracji pod groźbą kasacji lub zbanowania konta. Należy przestrzegać zasad netykiety.

II. Korzystanie z obcego oprogramowania w celu ulepszenia/automatyzacji możliwości gry (tzw. botów, cheatów). W szczególności: używanie postronnych programów do transakcji handlowych i usług reklamowych, używanie postronnych programów do zdobywania umiejętności, używanie postronnych programów wspomagających treningi. Osoby, u których zostaną wykryte "wspomagacze" zostaną ukarane rozwiązaniem umowy.

III. Wszystkie konta, przedmioty mają jedynie charakter wirtualny i należą do Administracji serwera. Gracz jest jedynie użytkownikiem upoważnionym do korzystania z konta a nie jego właścicielem. W związku z tym Gracz nie może sprzedać konta, przedmiotów itd..
Zabronione działania.
1.1. Zabrania się posiadania przez jedną osobę wielu kont w grze. Na jednym komputerze może grać kilka osób pod warunkiem nie przeprowadzania transakcji pomiędzy takimi kontami (np. kupna / sprzedaży na aukcjach). Zasiadanie konta innego gracza w celu zdobywania statystyk etc. jest również karane.
1.2. Automatycznie karane blokadą gry jest zakładanie innych postaci z linku polecającego.
1.3. Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób postaci do ułatwiania gry innym postaciom poprzez wzajemne kupowanie przedmiotów, wykonywanie zadań itp.. Administracja prowadzi nadzór interakcji między postaciami i każde nienaturalne zachowanie może prowadzić do blokady postaci celem wyjaśnienia procederu.
Przykład: Twój dobry znajomy rozpoczyna grę. Postanawiasz mu pomóc i użyczasz swoje najlepsze stworzenie, by po zakończeniu zadań Ci je zwrócił.
1.4. Wymiana stworzeń i/lub przedmiotów w sposób inny niż przewidziany przez Administrację w aukcjach odbywa się na własną odpowiedzialność i Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oszustwa w tej kwestii (PW lub rozmowy z komunikatorów internetowych nie będą brane pod uwagę jako dowody w sprawie oszustw).


Komunikacja
2.1. Ogólnodostępne forum lion24.pl uważane jest za integralną część gry.
2.2. Surowo karane jest obrażanie innych graczy oraz administracji na czacie, forum oraz poprzez prywatną wiadomość.
2.3. Surowo zakazane jest wymuszanie zrealizowania płatności zakupu arcanów od innych graczy przez szantaż.
2.4. Groźby i szantaże dotyczące życia realnego najczęściej prowadzą do permamentnego wykluczenia z gry.
2.5. Surowo zakazane jest podszywanie się pod innych graczy, administrację oraz mistrzów gry.
2.6. Karane blokadą jest również tzn. spamowanie, czyli kilkukrotne wysłanie m.in. na czacie postów o podobnej treści.
2.7. Reklamowanie innych gier online skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy.
2.8. Od blokady na czat jak i forum nie przysługuje możliwość odwołania.

Karanie
3.1. Uprawnionymi do nadawania blokad na postać oraz ip są Mistrzowie Gry oraz Administrator.
3.2. Gracz może odwołać się od blokady na forum gry.
3.3. Gdy postać albo IP gracza zostanie zablokowane za złamanie regulaminu gracz nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie w żadnej postaci, ani o zwrócenie bonusów za arcany albo samych arcanów.
3.4. Czas blokad uzależniony jest od typu przewinienia oraz indywidualnej oceny Administratora albo Mistrza Gry.
3.5. Celowe naginanie regulaminu gry, szczególnie wielokrotnie i dla własnej korzyści również podlega karze.
Arcany
4.1. Arcany, czyli płatna waluta gry, są wyrazem podziękowania administracji gry dla danego gracza, za pomoc okazaną przy jej rozwoju. Nie są one jednak towarem.
4.2. Jeśli postać albo IP gracza zostaną zablokowane albo usunięte, przekazane na rzecz gry pieniądze nie są zwracane.
4.3. Oferowanie jakichkolwiek usług za arcany jest zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wyłudzeń i oszustw związanych z tą formą.
Sprawy techniczne
5.1. Surowo karane jest posługiwanie się jakimkolwiek błędem gry dla własnych korzyści lub wadliwym elementem spowodowanym niedopatrzeniem ze strony programistów.
Gdy gracz znajdzie taki błąd albo element na obszarze gry zobowiązany jest zgłosić go w dziale z błedami na oficjalnym forum.
5.2. Gracz wykorzystujący luki w grze, które nie wyczerpują znamion błędu, lecz wynikają z niedoskonałości skryptu gry i niedostosowania go do zmiennej dynamiki rozgrywki, a który nie zgłosi takiej sytuacji, również może podlegać karze.
5.3. Niedwozwolone i surowo karane jest korzystanie z wszelkiego typu skryptów lub botów celem ułatwienia sobie rozgrywki.

Komercyjne użycie gry
6.1. Zabronione jest używanie konta w celach komercyjnych lub reklamowych.
6.2. Zabronione jest sprzedawanie i kupno kont, Arcanów, kodów umożliwiających otrzymanie Arcanów itp.
6.3. Bez zgody administracji PokeGra zabronione jest porozumiewanie się z osobami trzecimi w zakresie przekazywania lub wykorzystywania, czy ujawniania zabezpieczeń kont i danych dostępu. Zakaz tyczy się w szczególności sprzedaży kont, Arcanów czy uzyskiwania jakichkolwiek innych profitów przy przekazywaniu kont, Arcanów innej osobie. To samo dotyczy sprzedaży danych dostępu do kont, praw do wykorzystywania kont, oraz innych prób złamania tych przepisów.
6.4. Sprzedaż / Kupno / Oddanie / Zamiana / Wymiana konta jest zabroniona. Administracja nie będzie pomagać w przypadku oszustw związanych z wyżej wymienioną kwestią. Informowanie na chacie o w/w operacjach skutkować będzie blokadą dostępu do gry na okres 7 dni.
6.5. Naruszenie tych lub innych praw, będzie wiązało się z wykluczenia z gry.

Inne
7.1. Administrator ma prawo nałożyć na gracza bądź sojusz karę za przewinienie niezawarte w powyższym regulaminie na podstawie podpunktu 'Gra fair - play'
7.3. Administrator zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania i udoskonalania serwisu. Użytkownik ma obowiązek korzystać z najnowszej wersji serwisu. Użytkownik nie ma prawa żądać przywrócenia poprzedniej wersji serwisu.
7.6. Administracja ma prawo usunąć konto gracza po okresie 14 dniowej nieaktywności.
Ogólne Warunki Użytkowania


1. Postanowienia ogólne:

 • Serwis oferowany przez Administratora jest przeznaczony do celów rozrywkowych. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać go do celów zarobkowych bądź działalności gospodarczej.
 • Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest akceptacja Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Użytkowania.
 • Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień do niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Użytkowania, zaś w zakresie odpowiedzialności użytkownika należy ponowne zapoznanie się z nimi.
 • Użytkownik sam odpowiada za aktualność i przydatność stosowanego przez siebie oprogramowania i sprzętu.

2. Prywatność

 • Administrator jest zobowiązany do przechowywania i przetwarzania danych osobych Użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownik podczas rejestracji w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie adresu e-mail do celów statystycznych oraz marketingowych.
 • Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć wprowadzone dane osobowe.

3. Korzystanie ze stron Serwisu

 • Użytkownik ma obowiązek przestrzegania postanowień właściwego dla niego systemu prawnego oraz niniejszych Regulaminu.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania oraz za wszystkie Treści, które zostały umieszczone przez jego konto w Serwisie.
 • Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora wprowadzonych danych i dodanych Treści w celu prowadzenia Serwisu.
 • Użytkownik jest zobowiązany:
  • nie wprowadzać do Serwisu jakichkolwiek materiałów dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, reklamy lub handlu; chyba, że za zgodą Administratora,
  • nie korzystać z dostępu do Serwisu lub gromadzonej za jego pośrednictwem informacji dla celów wysyłki nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spamu).
 • Użytkownikowi nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. W szczególności za nieuczciwe metody uważane są:
  • podawanie się za innego Użytkownika,
  • korzystanie z bramek proxy, które modyfikują/ukrywają adres IP Użytkownika w celu wielokrotnego głosowania na treści, omijania blokad w strumieniach itp.
 • Użytkownik zobowiązuje się zaniechać podejmowania wszelkich akcji, które zakłócałyby lub zagrażałyby funkcjonowaniu serwisu lub poszczególnych udostępnionych tam usług. Zobowiązuje się także nie sięgać po dane do korzystania, do których nie jest upoważniony.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwości korzystania z Serwisu z posłużeniem się określonym adresem IP. Wniosek o usunięcie blokady podlega rozpatrzeniu w trybie postępowania reklamacyjnego.
 • Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane w Serwisie z użyciem wybranego przez siebie Loginu i Hasła oraz adresu e-mail użytych podczas rejestracji.
 • Zabrania się Użytkownikowi umieszczania lub rozpowszechniania na stronach internetowych Usługodawcy, a zwłaszcza w ramach udostępnionych możliwości komunikacyjnych, treści, które:
  • naruszają obowiązujące prawo, porządek społeczny lub normy obyczajowe,
  • naruszają prawa do marki, patenty, wzory użytkowe, prawa autorskie, tajemnice firmowe lub inne prawa osób trzecich,
  • wywierają fałszywe wrażenie, iż pochodzą od Administratora lub są przez nią akceptowane,
  • zawierają dane osobowe osób trzecich, które nie wyraziły zgody na ich ujawnienie,
  • stanowią przyrzeczenia lub wezwania do składania przyrzeczeń korzyści materialnych z tytułu korzystania z Serwisu.
 • Administrator informuje, że wszelkie dostrzeżone przypadki ewentualnych nadużyć mogą być zgłaszane za adres e-mail: admin@lionproject.eu

4.Sankcje i uprawnienia Administratora

 • W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu zawartych w niniejszych Regulaminie, naruszenia prawa, bądź zachowania uznanego przez administratora Serwisu za naruszające zasady korzystania z niego, Administrator jest uprawniony do podjęcia i realizacji działań mających na celu wyeliminowanie takich zachowań, a w szczególności:
  • wysłania Użytkownikowi wiadomości prywatnej z ostrzeżeniem,
  • stałego bądź tymczasowego zablokowania konta Użytkownika,
  • usunięcia konta Użytkownika
 • Administrator ma prawo do usuwania Treści naruszających prawo bądź regulamin.
 • W czasie czasowego wykluczenia Użytkownik nie ma prawa do ponownej rejestracji w Serwisie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do stałego zablokowania konta użytkownika bez podania przyczyny.

5. Niedostępność serwisu

 • Administrator zapewnia dostęp do usług średnio 94% dni w roku. Pozostałe terminy przeznaczone są na prace konserwacyjne na serwerze bądź interwencje naprawcze.
 • Administrator zobowiązuje się do poinformowania użytkownika z trzydziestodniowym wyprzedzeniem w przypadku długotrwałej zaplanowanej niedostępności serwisu.

Ostatnia aktualizacja: 2015/06/21
Statystyki
Aktualnie w grze: 52
Aktywne postacie: 5209